ลอรีอัล

ลอรีอัล ชูผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมคว้าคะแนนระดับ AAA สูงสุดจาก CDP เป็นปีที่สอง

 

ลอรีอัล ได้รับการจัดลำดับให้มีผลการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ และป่าไม้ ในระดับ A จาก CDP องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

 

CDP เผยแพร่การจัดลำดับผลการดำเนินงานด้านภูมิอากาศ น้ำ และป่าไม้ ของกว่า 3,000 องค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ระดับ A-D โดยมีผลงานยอดเยี่ยมระดับ A เป็นระดับสูงสุด ปีนี้เป็นครั้งแรกที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรดังกล่าวประกาศผลการจัดลำดับพร้อมกันทั้งสามด้าน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเชิงบูรณาการเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

ลอรีอัลเป็นหนึ่งในสององค์กรที่ได้รับการจัดลำดับให้มีผลงานในระดับ A ทั้งสามด้านจาก CDP ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของเราเมื่อปีที่ผ่านมา ด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าในระบบห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน

 

ฌอง-ปอล แอกง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งลอรีอัลกล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับยกย่องจาก CDP ให้เป็นหนึ่งในสององค์กรที่มีผลงานระดับ A ในสามด้าน เราได้ดำเนินการตามพันธสัญญาเพื่อความยั่งยืนแห่งปี 2020 มากว่าครึ่งทางแล้ว ลอรีอัลได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า การจัดลำดับดังกล่าวจึงเป็นกำลังใจที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งส่งเสริมให้เราก้าวต่อไปในอนาคต

 

ในปี 2017 มีองค์กรชั้นนำของโลกได้รับการจัดลำดับให้มีผลงานในระดับ A จาก CDP รวมทั้งสิ้น 160 องค์กร สำหรับผลการดำเนินงานด้านภูมิอากาศ น้ำ หรือป่าไม้ ตามข้อเรียกร้องของ 827 นักลงทุน ด้วยสินทรัพย์รวม 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หลายพันองค์กรได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีให้แก่ CDP เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลอย่างอิสระตามหลักเกณฑ์ของ CDP

 

ประธานบริหารของ CDP พอล ดิกคินสัน กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับการจัดลำดับให้มีผลงานระดับ A ในปีนี้  นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หลายฝ่ายต่างมุ่งมั่นบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและใช้โอกาสนี้พัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน องค์กรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวการณ์ที่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด”

 

ข้อมูลขององค์กรที่มีผลงานในระดับ A (ด้านสภาพแวดล้อม น้ำ และป่าไม้) และการจัดลำดับคะแนนของแต่ละองค์กรฉบับสมบูรณ์สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ CDP: https://www.cdp.net/en/scores-2017

 

 

Visitors: 290,939