อ.ส.ค.

อ.ส.ค.ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รองรับเทรนด์การค้า-การบริโภค

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และบริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด (SIG)               เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ตามนโยบายของ อ.ส.ค.ปี 2561 ซึ่งสอดรับกับนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบความตกลงรัฐภาคีว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) โดยไทยได้ตั้งเป้าดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน (Economy Wide) ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573

 

การดำเนินการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมจุดขาย                   ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพราะสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

 

ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 หน่วยงานมีแผนสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. และการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมสนับสนุนด้านงานวิจัย การวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด  แนวทางการประเมินฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วย ซึ่งคาดว่าภายในปี 2561 นี้ อ.ส.ค.จะขึ้นทะเบียนและติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีไทย-เดนมาร์ควางจำหน่ายในท้องตลาดได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ทั้งนี้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือของเสียหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่ง อ.ส.ค.ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน จึงร่วมมือกับ มก. และ SIG  เร่งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์คด้วยการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนกล่องนมปลอดเชื้อที่ผลิตโดย SIG ทั้งขนาดบรรจุ 125 มล. 200 มล. และ 250 มล. เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค พร้อมสร้างจุดแข็งและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับแบรนด์ไทย-เดนมาร์คในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

 

นอกจากเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ติดบนผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค จะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้ อ.ส.ค.ทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ให้สอดรับเทรนด์การตลาด การค้า และเทรนด์การบริโภค ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มนำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้แล้ว อาทิ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำเข้าจากไทยต้องติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย

 

 

Visitors: 290,935