บาร์บีคิวพลาซ่า

บาร์บีคิวพลาซ่า สแตนด์อโลน ร้านแรกในประวัติศาสตร์! เปิดให้บริการแล้วในกัมพูชา

 

ฟู้ดแพชชั่น เชื่อมั่นศักยภาพ EFG ผู้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ร้ านบาร์บีคิวพลาซ่าในกัมพูชา จับมือเปิดร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ในรูปแบบสแตนด์อโลนเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ ด้วยงบลงทุนเปิดร้านสูงกว่าสาขา ในห้างสรรพสินค้าเท่าตัว โดยพิจารณาจากรูปแบบร้านที่เหมาะสมและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นหลัก พร้อมให้บริการแล้วในเขตพื้นที่ TK Area หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักสำหรับรับประทานอาหารของคนในเมืองพนมเปญ สร้างจุดขายใหม่ด้วยห้องสันทนาการสำหรับการสังสรรค์ส่วนตัวและห้องคาราโอเกะ พร้อมบริการตกแต่งพื้นที่ด้วยธีมปาร์ตี้ต่างๆ ตั้งเป้าเจาะตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ หวังสร้างความผูกพันและความภักดีต่อแบรนด์แบบระยะยาว พร้อมแจงไม่ยึดติดรูปแบบ ในอนาคตอาจเห็นสาขาสแตนด์อโลนในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ได้

 

ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารปิ้งย่ างชื่อดังของไทย บาร์บีคิวพลาซ่าประกาศถึงอีกก้าวสำคัญในประวัติ ศาตร์ 30 ปี ของฟู้ดแพชชั่น กับการเปิดร้านบาร์บีคิวพลาซ่าใ นรูปแบบ สแตนด์อโลน” (Stand-alone) ครั้งแรกในประเทศกัมพูชา โดยร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ร้าน บาร์บีคิวพลาซ่าในพื้นที่ อย่าง Express Food Group (EFG) ผ่านกลยุทธ์สำคัญ 3 ข้อ คือ Win-Win Strategy ที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ าย Partnership Relations คือสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรแบบยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความเชื่ อใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้ วยความคล่องตัวและราบรื่น และ Effective Support คือ สร้างระบบให้การสนับสนุนจากส่วน กลางที่ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน คล่องตัว และทันท่วงที ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบ่งปั นความรู้ที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ พัฒนาให้เกิดโมเดลบาร์บีคิวพลาซ่ า สแตนด์อโลน ขึ้น ในครั้งนี้

 

สำหรับการเปิดสาขาแบบ สแตนด์อโลน พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของกลยุทธ์กา รบริหารธุรกิจในต่างประเทศทั้ง 3 ประการ กล่าวคือ เราทำงานร่วมกับ EFG อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการเปิดสาขา หรือ Store Network Planning เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มี ศักยภาพในการตั้งสาขา จนถึงการสนับสนุนด้านการบริหารง านสาขาแบบวันต่อวัน หรือ Day-to-Day Operation เรามีการแบ่งปันความรู้การบริหา รแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า ส่วน EFG ก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพฤติก รรมผู้บริโภคในประเทศกัมพูชาให้ เรามีความเข้าใจมากขึ้น และในขณะที่เราสนับสนุนองค์ความ รู้เรื่องหลักการในการคัดเลื อกพื้นที่ให้แก่ EFG เราเองก็ได้รับการแบ่งปันความรู้จาก EFG ในเรื่องรูปแบบร้าน (Store Model)   ที่เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย  และสอดคล้องกับความชื่นชอบของคน กัมพูชา  ซึ่งรูปแบบของ บาร์บีคิวพลาซ่า สแตนด์อโลน ในประเทศกัมพูชาครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาถึงความเห มาะสมของการเปิดธุรกิจร้านอาหาร ในพื้นที่พนมเปญโดยเฉพาะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นิยมเปิดเป็นรูป แบบสแตนด์อโลน เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่ และจำนวนห้างสรรพสินค้าที่มีจำน วนจำกัด ทำให้ธุรกิจร้านค้าปลีกหรือร้าน อาหารส่วนใหญ่ในพนมเปญ ดำเนินการในรูปแบบของร้านสแตนด์ อโลนเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคใน พื้นที่ที่เคยชินกับรูปแบบร้านใ นลักษณะนี้ ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารในพื้น ที่ส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับการบริ หารร้านอาหารในรูปแบบสแตนด์อโลน เช่นเดียวกับ EFG ที่มีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิ จอาหารในกัมพูชามามากกว่า 10 ปี  มีสาขาทั่วประเทศกว่า 50 สาขา  และเกือบทั้งหมดนั้น คือ สแตนด์อโลน ดังนั้น     เราจึงมีความมั่นใจมากกับกา รเปิดตัวบาร์บีคิวพลาซ่า แบบสแตนด์อโลน ภายใต้การบริหารงานของ EFG ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะใช้งบสูงกว่าการเปิด สาขาในห้างสรรพสินค้าแบบปกติถึง กว่าเท่าตัวนางชาตยากล่าว

 

สำหรับบาร์บีคิวพลาซ่า สแตนด์อโลน ที่เปิดให้บริการในครั้งนี้ ตั้งอยู่ที่ TK Area ในเมืองพนมเปญ เป็นสาขาที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งที่ พักอาศัยสำหรับประชากรในระดับ Upper Middle Class อีกทั้งยังมีทั้งโรงเรียนนานาชา ติ  สำนักงาน บริษัทต่างๆ รวมทั้งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายท างของการรับประทานอาหารนอกบ้านข องคนเมือง และเพื่อให้บาร์บีคิวพลาซ่า สแตนด์อโลน สาขานี้ มีความพิเศษเพิ่มเติมมากขึ้นและ ตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใ นพื้นที่ที่นิยมการสังสรรค์เฮฮา หลังเลิกงาน จึงได้มีการเพิ่มพื้นที่สันทนาก ารด้วยห้องส่วนตัวจำนวน 2 ห้อง ขนาด 40 ที่นั่ง ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงให้บริการ        คาราโอเกะ หรือแม้แต่บริการตกแต่งพื้นที่ใ นธีมต่างๆ เพื่อรองรับการจัดงานปาร์ตี้สำห รับลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประท านอาหารพร้อมการสังสรรค์ที่ตอบโ จทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้น ที่ได้อย่างดี

 

สำหรับฟู้ดแพชชั่นแล้ว ถึงแม้การเปิดร้านบาร์บีคิวพลาซ่ าภายใต้โมเดลสแตนด์อโลนจะเป็นเรื่องใหม่ก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาถึงรูปแบบและพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่ค้าปลีกในประเทศกัมพูชา ที่เอื้อต่อการเปิดร้านแบบสแตนด์ อโลน รวมไปถึงศักยภาพและประสบการณ์การบริหารร้านภายใต้โมเดลสแตนด์อโลนของพันธมิตรในพื้นที่ นอกจากจะทำให้ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในกัมพูชา เนื่องจากตอบโจทย์ความต้องการแล้ว สาขาสแตนด์อโลน ยังเปรียบเสมือนการที่แบรนด์เดินเข้าไปหาลูกค้า ไปเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ ลูกค้ารู้สึกเหมือนไปรับประทานอาหารข้างบ้าน มีความผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อมาใช้บริการ ทำให้มีความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ได้ง่ายขึ้น ทำให้บาร์บีคิวพลาซ่าสามารถกลาย เป็นจุดมุ่งหมายของการรับประทานอาหารของคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างดี

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ก็จะมีข้อดีที่ต่างกันออกไป คือ อยู่ในจุดหรือพื้นที่ที่มีปริมาณลูกค้ามากอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตเราไม่ได้ปิดกั้น หรือจำกัดการเปิดบริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในรู ปแบบเฉพาะที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น อาจจะมีการพิจารณาเปิดร้านในแบบสแตนด์อโลนในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันอีกในอนาคต

 

บาร์บีคิวพลาซ่า ในประเทศกัมพูชา เปิดให้บริการสาขาแรกในศูนย์การค้า AEON Mall ในพนมเปญ ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยทำงาน ทำให้เกิดการเปิดสาขาแห่งที่สองต่อมาในเดือนตุลาคม 2560 ในรูปแบบสาขาสแตนด์อโลน และมีกลุ่มลุกค้ากลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวและหลากหลายวัย

 

ปัจจุบัน ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ได้เปิดให้บริการในประเทศภูมิภาคอาเซียนแล้วกว่า 3 ประเทศ คือ ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา รวมมีสาขาในต่างประเทศทั้งสิ้น 20 สาขา ยอดขายเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในอนาคต ฟู้ดแพชชั่นวางแผนที่จะสร้างแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าให้ขึ้นไปสู่การเป็น Regional Brand และตั้งเป้าขยายสาขารวมไม่น้อยกว่า 30 สาขาทั่วภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV โดยคาดว่าธุรกิจต่างประเทศจะทำยอดขายไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท ในปี 2563

 

 

Visitors: 290,372