campina

ฟรีสแลนด์คัมพิน่าจับมือ อ.ส.ค.และ ม.เกษตรเดินหน้าเสริมแกร่งเกษตรกรโคนมไทย

 

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ นำโดย ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ประกาศความสำเร็จในการจัดทำ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติเตรียมพร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรโคนมกว่า 8,000 รายในเครือข่ายของโฟร์โมสต์และอ.ส.ค. พร้อมชูจุดเด่นของ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติด้วยการเน้นแนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มรายได้และผลผลิตและมีเนื้อหาครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการอบรมเกษตรกรโคนมปัจจุบัน หรือเกษตรกรรายใหม่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในการให้คำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรโคนม มั่นใจเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมและยกระดับอุตสาหกรรมนมไทยเทียบเท่าสากลภายใน 2 ปี

 

Visitors: 290,129