deqp

สส.เปิดตัวโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์ หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน 

 

Visitors: 290,678