Panus

พนัสฯจับมือ สวทช. เดินหน้าเฟ้นหานวัตกรรมโลจิสติกส์ ยกระดับ ธุรกิจขนส่งเคลื่อนไทยสู่ดิจิทัล

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจการค้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้โลกนี้อยู่ใกล้กันแค่ปลายนิ้ว การเจรจาและสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นำไปสู่การผลักดันให้ระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันจำเป็นต้องพั ฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างฉับไว อีกทั้งยังเป็นกลไลหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดย คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจขนส่งในประเทศไทยมายาวนานกว่า 48 ปี ธุรกิจของบริษัทตอบสนองภาคการขนส่งในประเทศเกือบ 100% นับเป็นกระดูกสันหลังที่ขับเคลื่อนความสําเร็จของเกือบทุกอุตสาหกรรม หัวใจสําคัญที่ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งอย่างแข็ งแรงจนถึงทุกวันนี้ คือ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการขนส่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่ง และเติบโตยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเป็นภาคเอกชนรายแรกที่เดินหน้าสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการขนส่ง รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ หรือ LogTech

 

โอกาสนี้ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด จึงจับมือกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการ “Panus Thailand LogTech Award 2018ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Logistics Is Everything” เพื่อเป็นเวทีเฟ้นหาสุดยอดเจ้าข องแนวคิดนักพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเปิดกว้างรับทุกไอเดียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชั่น หรือระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงการสร้างสรรค์พาหนะ หรืออุปกรณ์สนับสนุนการขนส่งทั้งทาง บก-อากาศ-น้ำรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์เข้ากับธุรกิจอื่นๆ โดยจัดงานแถลงข่าวโครงการฯ ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 โดยมี ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเ ทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติมาร่วมงาน

 

พนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทพนัสฯ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรเอง องค์กร และสังคมโดยรวม เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจเกือบทุกด้านในปัจจุบัน ล้วนมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ

 

ไอเดียหรือนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ หรือระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งบริษัทฯ เองมีแผนจะพิจารณาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ กลุ่ม LogTech เราเชื่อว่าหากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องและทันเวลา จะช่วยเกื้อหนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจในภาคโลจิสติกส์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ทันสมัยขึ้น เร็วขึ้น ลดต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดั นเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศให้เดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ตามเป้าหมายพนัส วัฒนชัย กล่าวย้ำ

 

ด้าน ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานในพิธีแถลงข่าว กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Startup ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ เติบโต และดำเนินกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยแบ่ง เซ็กเตอร์ของสตาร์ทอัพออกเป็น 9 กลุ่ม อาทิ กลุ่มธุรกิจภาครัฐและการศึกษา (GovTech & EdTech) กลุ่มเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) กลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (Propertytech) รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการผล ตแห่งอนาคต (IndustryTech) ซึ่งมีกลุ่มภาคการขนส่ง หรือ LogTech เป็นองค์ประกอบสำคัญ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. จึงร่วมมือกับบริษัทพนัสฯ ส่งเสริมสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ ภายใต้โครงการ ‘Panus Thailand LogTech Award 2018นอกจากจะเป็นการค้นหาบุคลากรรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติ กส์แล้ว โครงการดังกล่าวยังเป็นสะพานเชื่อมสตาร์ทอัพเกิดใหม่ในกลุ่ม LogTech ไปสู่องค์กรหรือบริษัทที่แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบ Open Innovation อีกด้วย

 

โลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม นักศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม LogTech Boot Camp กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อมาเติมเต็มความรู้และเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันรอบต่อไป เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้จริง โดยหวังว่าจะก่อให้กิดการร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่มโลจิสติกส์อย่างแน่นอนศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ กล่าวปิดท้าย

 

สำหรับรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ท อัพ หรือบุคคลทั่วไป และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี ในส่วนรางวัลประเภทผู้ประกอบการ ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมได้ไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ 50,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ขณะที่ประเภทนักเรียนนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ ผ่านช่องทาง Facebook Page : Panus Thailand Logtech Award 2018

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินงานด้านคุณภาพอย่างจริงจัง จนส่งผลให้บริษัทมีทิศทางขยายตลาดและเติบโตได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันบริษัทไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยให้ก้าวล้ำทันสมัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่นโยบาย 4.0 ได้อย่างมั่นคง

 

 

Visitors: 246,826