IMT

กรมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯจัดประชุมวิชาการ

 

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการจัดงาน มหกรรมการค้าชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายครั้งที่ 4 หรือ 4th IMT-GT & BIMP-EAGA Trade Fair 2018 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดงานหวัง หนุน SMEs 14 จังหวัดภาคใต้ ลุยตลาดต่างประเทศ ผ่านกรอบอนุภูมิภาค IMT-GT และ BIMP-EAGA ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตมีสุดยอดนวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมกว่า 230 บูธ จาก 5 ประเทศเข้าร่วม   

 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2536 โดยผู้นำทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย รวมทั้งพื้นที่ BIMP –EAGA ที่มีประเทศฟิลิปปินและบรูไนดารุสลามเข้าร่วม การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม งานแสดงสินค้านานาชาติจาก 5 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน) การประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT การสัมมนานานาชาติด้านโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย การสัมมนาการค้าชายแดน การสัมมนาด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรม กิจกรรม YEN-D Frontier@Songkhla นิทรรศการฮาลาลดิจิตัล และการประชุมสัมมนา International Halal Conference ภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT & BIMP-EAGA ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพดูแล

 

งานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมประชุมเสวนา อาทิหัวข้อ ฮาลาลเพื่ออนาคต  กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์สภาพฮาลาลของส่วนประกอบในอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ IMT-GT และศักยภาพกับความท้าทายทางด้านการท่องเที่ยวฮาลาลของพื้นที่ IMT-GT งานในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 คน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

Visitors: 290,676