Halal

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2018) สร้างเวทีพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเวทีเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมตามบริบทของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยสู่ Thailand Halal 4.0 ภายในงานประกอบไปด้วย งาน Halal Run Halal Routh, โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ, การเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาลซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 29 โครงงาน ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสิ่งประดิษฐ์ และสาขามัลติมีเดีย รอบการแข่งขันระดับประเทศ และโครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ (Halal Science Camp & Quiz bowl 2018) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน เป็นอาจารย์ 40 คน และนักเรียนนักศึกษา 160 คน จากโรงเรียน 25 แห่ง และมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ณ ห้องประชุมอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Visitors: 288,733