INSEE

ปูนอินทรี คว้ารางวัลจากเวที Asia's Training & Development Excellence Awards

 

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรี  ล่าสุด อนุตตรา พานโพธิ์ทอง (กลาง) รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิ ทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำทีม ศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ที่รับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรในทุกด้าน ทั้งการปฏิบัติงาน การบริหาร และการเป็นผู้นำ โดย สมฤทัย รัตนมณี (ขวา) ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มงานการบริหารความเป็นเลิศด้านการบริการงาน ทรัพยากรบุคคล และอนุรัตน์ สีชมภู (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาผู้นำ ศูนย์การเรียนรู้อินทรี รับรางวัล Best Leadership Development Program for Middle Management ในงาน Asia's Training & Development Excellence Awards ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแห่งความสำเร็จของพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้ปูนอินทรีเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในตลาด และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ Leadership Development Program for Middle Management ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับ กลางสู่การเติบโตในสายอาชีพและก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับอาวุโส โดยเน้นการพัฒนามุมมองด้านธุรกิจและสมรรถนะผู้นำ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

Visitors: 289,645