Dusit

วิทยาลัยดุสิตธานี ผนึกเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พัฒนาทักษะนักศึกษารองรับความต้องการของผู้ประกอบการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ในนามวิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาและการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบการบูรณาการระหว่างการเรียนกับการทำงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

 

ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 วิทยาลัยดุสิตธานีจะส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มแรกในการนำร่องใช้รูปแบบการเรียนที่เรียกว่า การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning  ) โดยผสาน 3 วิชาในหลักสูตรได้แก่ วิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  วิชานวัตกรรมการบริการในธุรกิจบันเทิงและวิชาการปฏิบัติงานและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนานักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง ณ สาขาต่างๆ ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อาทิ สาขาพารากอน สาขาเอ็มควอเทีย และสาขาเมกะบางนา โดยจะมีการถอดบทเรียนร่วมกัน

 

Visitors: 290,010