Ambassador For Peace

จักรพงศ์ ธรรมวิเศษศรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันติภาพจากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

 

จักรพงศ์ ธรรมวิเศษศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัท ควินท์ เรล์ม ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการควินทิลเลียน เบิร์ก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันติภาพ (Ambassador For Peace) ประจำปี พ.ศ.2561 จากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) หรือ Universal Peace Federation (Thailand)  ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่คำนึงถึงเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนาและประเทศชาติและมุ่งมั่นในวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล

 

Visitors: 288,610