GPT

ครั้งแรกกับสตาร์ทอัพแฟร์ เบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของภาครัฐ มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชน

 

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยจัดงานครั้งแรกกับสตาร์ทอัพแฟร์  Government Procurement Transformation ภายใต้แนวคิด ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐในวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเบิกทางสตาร์ทอัพสู่เส้นทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของภาครัฐ มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชน พบกับ 100 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน 7 โซลูชั่นที่พร้อมให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน

 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สำคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับของสตาร์ทอัพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการเข้าถึงด้านข้อมูลของภาครัฐ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การดึงสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยในระบบบริหารและบริการของรัฐเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ โมเดลการทำงานของประเทศต้นแบบที่คาดว่าจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้คือ สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและสตาร์ทอัพ จัดทำข้อสรุปแนวทางการจัดงานและแนวทางการขับ เคลื่อนมาตรการส่งเสริม พร้อมกำหนดจัดสตาร์ทอัพแฟร์  ชื่องาน Government Procurement Transformation  ภายใต้แนวคิด ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ  สู่ตลาดภาครัฐขึ้นในวันที่ 28-29 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  งานสตาร์ทอัพแฟร์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาสตาร์ทอัพและระบบนิเวศแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้คนในประเทศ ประกอบด้วย การศึกษา ความมั่นคง การปกครองท้องถิ่น การคลัง การสาธารณสุข ส่งผลต่อภาพรวมต่อเศรษฐกิจและองค์ความรู้ของประเทศ 

 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ภายในงานจะมีโซลูชั่น (Solution) ของสตาร์ทอัพที่พร้อมให้บริการสำหรับภาครัฐ ประมาณ 100 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมและพื้นที่เรียนรู้ 3) การบริการสาธารณูปโภค  4) การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 5) รัฐบาลดิจิตอล  6) ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และ 7) การพัฒนาตลาดในประเทศ  พร้อมการให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพ รวมทั้งจัดนิทรรศการที่จะให้ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐแก่สตาร์ทอัพ  

 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน คือ การแข่งขัน GOV Tech Solutions Award ที่จะชิงความเป็นหนึ่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกับรัฐบาล จะเป็นการแข่งขันและสร้าง Solutions เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยสตาร์ทอัพมืออาชีพที่มีความสนใจอยากนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) Digital government  2) Each of doing business  และ 3) Public services

 

สำหรับขั้นตอนปลดล็อคข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับสตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังจะได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ และหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์ใช้บริการโซลูชั่นของสตาร์ทอัพ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือกันภายในงาน Government Procurement Transformation ครั้งนี้ด้วย  โดยในการเริ่มต้นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สตาร์ท