Unicity

ยูนิซิตี้ ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย เชียงใหม่ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

 

สิรินทร์ อรรถบดีกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยนักธุรกิจยูนิซิตี้ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กว่า 400 คน โดยมอบทุนสร้างห้องพยาบาล มอบอุปกรณ์และยาสามัญประจำบ้าน และจัดตรวจฟันโดยทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลอมก๋อย ตลอดจนซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ และทุนอาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better)’ โดยได้รับเกียรติจากจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

Visitors: 288,609