GEM

ม.กรุงเทพ จับมือ สสว. เสริมจุดแข็งผู้ประกอบการไทยสู้ตลาดโลก

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนา สถานการณ์ความเป็นผู้ประกอบการไทยและโลก ประจำปี 2561” (GEM Report 2018) งานสัมมนาที่รวบรวมผลการศึกษาวิจัยการประเมินระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการ  Global Entrepreneurship Monitor (GEM) จากประเทศต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มสมาชิก GEM ทั่วโลก มุ่งสนับสนุน SMEs ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันในตลาดโลก

 

Visitors: 289,766