Tourism

ททท. ชู “SMART DATA” สร้างฐานข้อมูลอัจฉริยะเสริมโครงการ Tourism Smart Data Management ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่นักท่องเที่ยวต่างหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เดินหน้าพัฒนาระบบ เพื่อมารองรับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงข้อมูลการเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้งโครงการ “Tourism Smart Data Management” (โครงการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว) ระบบจัดการฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อใช้จัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปวิเคราะห์ พัฒนา และต่อยอดการพัฒนาประเทศด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเชื่อมโยงในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มและตรงตามความต้องการมากขึ้น    

 

ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปีนี้ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับ SMART DATA สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการและชุมชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้สะดวก และรวดเร็ว พร้อมรองรับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในหลายส่วนดังนี้ คือ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงมุ่งโฟกัสทำงานแบบลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้กับชุมชนเมืองรองให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย  ถัดมา คือ การสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ให้เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรวมถึงชุมชน เพื่อวางแผนในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นโอกาสให้ชุมชนได้แสดงศักยภาพในการสร้างรายได้และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาองค์กรก้าวให้ทันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวแบบใหม่ ตามแผนพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 และเป็นองค์กรผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างแท้จริง

 

ททท. เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย จึงได้ริเริ่มโครงการ “Tourism Smart Data Management” เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในการบริหารจัดการฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Smart Data Management) ในการรวบรวมข้อมูลทั้งที่ ททท. ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นำมาเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บ จำแนก และวิเคราะห์ เพื่อหาความเชื่อมโยง และกลั่นกรองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น การนำข้อมูลมาช่วยพัฒนาส่งเสริมชุมชน และสร้างรายได้ให้แหล่งท่องเที่ยว ไปจนถึงการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับประเทศ ขณะเดียวกัน SMART DATA ยังสามารถเก็บข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ  อีกทั้งยังทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวในการวางแผนการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรรวมถึงชุมชน เพื่อวางแผนในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพต่อไป  เช่น  ระบบ Business Intelligence ที่สามารถนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งมาใช้เพื่อวิเคราะห์ร่วมกันได้ และสามารถทำรายงาน Dashboard เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ Update ทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติ จึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในการสร้างแรงบันดาลใจ ค้นคว้า วางแผน เพื่อตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง” ศิริปกรณ์ กล่าว

 

รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังกล่าวถึงการนำ SMART DATA มาสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง ที่รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่ขณะนี้อีกว่า  ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง เพื่อลดการกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลัก เพิ่มรายได้เข้าถึงชุมชนมากขึ้นนั้น SMART DATA จะเป็นเครื่องมือการตลาด ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เห็นถึงข้อมูลแนวโน้มต่าง ๆทางด้านท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเตรียมความพร้อม และพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ ขณะเดียวกัน ททท.เองยังได้จัดทำแอพ Thailand Tourism Map พร้อมข้อมูลท่องเที่ยว 55 เมืองรอง ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยว ได้ตามความต้องการง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว  

 

Visitors: 289,765