skin

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39

 

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39  สำหรับแพทย์ผู้สนใจ  ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม  - 8 กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุม (ห้อง 1911) ชั้น 9  อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้สมาคมฯได้จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการดูแลและรักษาโรคผิวหนัง  เป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 38 ปี โดยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้   และได้ปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้มีความทันสมัยตามความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ความ ชำนาญทางวิชาการโรคผิวหนังในด้านเวชปฏิบัติแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

สำหรับในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การบรรยายภาคทฤษฎี  (Lecture) จำนวน  32 ชั่วโมง 2. การศึกษาทางคลินิก (OPD) โดยออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง จำนวน 24 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนังและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หมุนเวียนกันไป และ 3.ภาคปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 6 ชั่วโมง

 

แพทย์ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครส่งถึง ผศ.นพ.สุมนัส  บุณยะรัตเวช (ประธานคณะอนุกรรมการอบรมฯ) สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซ  ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โดยค่าลงทะเบียนแยกเป็น 2  ส่วน  คือ  จำนวน 6,500 บาท   สำหรับการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาทางคลินิก และ จำนวน 2,500 บาท สำหรับภาคปฏิบัติ (โดยต้องลงทะเบียนการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาทางคลินิกด้วย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณียวรรณ โทรศัพท์ 090-960-2819

 

Visitors: 288,559