Depa

บรรยายพิเศษเรื่อง เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

 

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษหัวข้อ "เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับยุค 4.0" ให้แก่ผู้บริหารหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 ของ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กว่า 80 คน โดยมี ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รอง ผอ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ นท.พญ อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อภิญญา สุจริตตานันท์ ลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ Mr.Phoukhong Chithoblok และทัศนีย์ ทองมี ให้การต้อนรับ ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์

 

Visitors: 270,169